Inrichting bestuur en management, functiebouwwerk onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen hebben een grote mate van vrijheid gekregen bij het inrichten van de eigen organisatie. De onderwijspraktijk is te weerbarstig voor standaardoplossingen. Elke organisatie heeft zijn eigen geschiedenis en zijn eigen cultuur. Maar de keuzes voor de interne organisatie hangen evenzeer samen met de doelstellingen van de organisatie. Als die doelstellingen veranderen, zal in het algemeen een verandering in de organisatiestructuur nodig zijn.

Bij het (opnieuw) doordenken van de interne organisatie komen onder meer de volgende aspecten aan de orde:

Positionering bestuur:
Wat is de positie en rol van het bestuur, welke bestuursfilosofie is wenselijk, welke taken en verantwoordelijkheden voor bestuurders komen daaruit voort, wat voor eisen stelt dit aan een bestuur?
Positionering eerste managementlaag:
Bij welk orgaan ligt de management-eindverantwoordelijkheid, welke omvang is nodig, hoe kunnen de onderlinge verantwoordelijkheden verdeeld worden, welke eisen stelt dit aan mensen?
Positionering tweede en derde managementlaag:
Welke functies worden op deze niveaus onderscheiden? Hoe zijn de verantwoordelijkheden vastgelegd? Welke overlegverbanden en managementteams functioneren er? Welke sturingsfilosofie wordt gehanteerd en wat betekent dit in de praktijk, welke eisen stelt het aan mensen?
Medezeggenschap:
Welke vormen van medezeggenschap wil de organisatie op de verschillende niveaus van zeggenschap?
Stafdiensten:
Welke stafdiensten zijn nodig en wenselijk? Welke kwaliteit en omvang moeten ze hebben? Aan wie moeten ze verantwoording afleggen?
Functiebouwwerk:
Het geheel van functies vertoont een onderlinge samenhang en logica in termen van verantwoordelijkheden, bevoegdheden, taken, middelen, rechten en plichten. Tesamen vormen functiebeschrijvingen en -waarderingen het functiebouwwerk.
Beleidscyclus:
Welke afspraken maakt de organisatie wat betreft planning en verantwoording? Op welke niveaus gebeurt dat? Hoe is het gepland in de tijd? Welke documenten komen er aan te pas?
Documenten:
De complexiteit van de instelling maakt het noodzakelijk de interne organisatie in een aantal documenten vast te leggen: Directiestatuut, functiebeschrijvingen, (G)MR-reglement enzovoort. De verschillende documenten dienen onderling coherent te zijn.
Interne communicatie:
Een heldere structuur draagt sterk bij aan effectieve communicatie maar is op zichzelf nog niet voldoende. Alleen als binnen de gekozen structuur mensen ook effectief hun rol invullen, zal de nieuwe organisatie goed gaan draaien. Heldere afspraken over de wijze waarop intern gecommuniceerd wordt zijn daarom onontbeerlijk.

Development Consult adviseert bij alle beslissingen die er genomen moeten worden bij herinrichting van de organisatie en ondersteunt bij het opstellen van alle noodzakelijke documenten in hun onderlinge samenhang.

Development Consult verrichtte dit type opdrachten in scholen/instellingen in o.m. Rotterdam, Goes/Zierikzee, Hoensbroek, Veghel, Zwijndrecht/Ridderkerk en Schijndel.

Maak een afspraak voor een oriŽnterend gesprek:
telefoon 024-6844904
mobiel 06-11004305

terug naar diensten

naar begin

naar home

Rijksstraatweg 85, 6573 CK Beek-Ubbergen
telefoon 024-6844904 | mobiel 06-11004305
e-mail: